خروس لاری اصیل

محبت در میان خروس بازان
نویسنده : فردین متش - ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٠
 

ومحبت درخروس بازی.انهای که عمری در این کار صرف کرده  اند ویا به قول قدیمی هادراین کاراستخان خوردکرده اندمیدانند.خروس جنگاندن اول باعشق به جنگ وارتقائ خروس های خوب در لانه شروع میشودولی بعدازچندسال که این کار راانجام داده باشند تعدادی دوست پیدا می کنندکه کمتر درجای دیگری پیدانمی شود.خروس بازها نه به همشهری بودن ونه به هم زبان بودن ونه به ایرانی و تهرانی وغیره همه جزئ یک خانواده می باشند که به ان در این فرهنگ عشق باز میگویند.وحتما برای عشقبازان قدیمی این اتفاق افتاده که به دنبال خروس به یک شهردیگری یا حتی کشور دیگری که نه هم زبان ونه هم فرهنگ باشند رفته اند ولی تمام خروسبازان دنیایک زبان را می شناسندوان زبان عشق بازی است واگردراین زبان تبحر داشته باشند همه جامثل خانه انهاست وهمه با هم رابطه صمیمانه برقرار می کنند.

 

پس جه بهترکه این زبان رابصورت صحیح واصولی یادبگیریم...از کلیه دوستان وعشق بازان چه در تهران وچه در هر شهر دیگری که به بنده لطف داشته اند ونظرات مفید خود را ارسال کرده اند کمال تشکر رادارم اگر در این چند وقت کمتر تغیری درسایت می بینیدسرگرم کارهای خود وکروکردن واماده سازی خروسها هستم ودر صورت امکان مطال بی راکه خواسته بودید برایتان مینوی سم واز من شماره تلفن وعکس نارسیا را خواسته بودیدوشمارهتلفن۰۹۱۹۶۳۴۸۰۰۶ ودرپروفایل نیزهم شماره وهم ادرس ایمیل را گزاشته ام.